Статут

СТАТУТ
СВЕТОСАВСКЕ  ОМЛАДИНСКЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ
АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ

ОПШТA НАЧЕЛА:

члан 1

Светосавска омладинска заједница Српске православне цркве Архиепископије београдско-карловачке (даље: СОЗ Архиепископије) је добровољно, ванстраначко удружење младих православних хришћана, које обједињује младе чланове Српске православне цркве, како лаике, тако и клирике, и представља органски део подручне Архиепископије београдско-карловачке. СОЗ Архиепископије своју организацију и делатност остварује на основу благослова и оснивачког акта Светог архијерејског сабора СПЦ о Светосавској омладинској заједници СПЦ и Светог архијерејског синода и Његове Светости, као надлежног Архијереја, о СОЗ Архиепископије београдско-карловачке посебно, сагласно канонском поретку и Уставу СПЦ.

 

члан 2

СОЗ Архиепископије има својство правног лица, кога представља и заступа Председник Управног одбора СОЗ Архиепископије и у домену предвиђених одговорности Извршни секретар. СОЗ Архиепископије је, сагласно канонском поретку, регистрована при Архиепископији београдско-карловачкој.

 

члан 3

Главно седиште СОЗ Архиепископије је у престоном граду Београду. У складу са канонским поретком, СОЗ Архиепископије своју организацију установљава и активности спроводи на канонском подручју Архиепископије београдско-карловачке, као јединствена делатна заједница свих младих православних хришћана и клирика, а према одредбама овог статута.

 

члан 4

Знак СОЗ Архиепископије је грб СПЦ. У меморандуму СОЗ Архиепископије је, испод знака, ћирилицом у три реда исписано пуно име ,,СВЕТОСАВСКА ОМЛАДИНСКА ЗАЈЕДНИЦА / СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ / АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ“.

 

члан 5

СОЗ Архиепископије има штамбиљ, који уз знак и пуно име садржи и име органа, као и број протокола, датум и седиште. СОЗ Архиепископије има печат на коме је знак СОЗ, око кога је ћирилицом исписан текст из чл. 4 и седиште.

 

члан 6

Слава СОЗ Архиепископије је Свети Сава (27./14. јануар). Као омладинска заједница Архиепископије београдско-карловачке, СОЗ Архиепископије обележава и Св. ђакона Авакума (30./17. децембар).

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

члан 7

СОЗ Архиепископије има циљ да у оквирима духовно-верског, научно-просветног, културног, добротворног и информативног рада допринесе верском и моралном препороду и сабирању омладине у Православној Цркви.

 

члан 8

СОЗ Архиепископије своје циљеве постиже остваривањем планова и програма свог рада, у који укључује:

 • мисионарење православне вере и живота у Цркви, које се одвија кроз активности подручних парохијских заједница омладине, верску наставу, конференције и симпосијуме, саборе, предавања и трибине, поклоничка путовања, издавањем и растурањем публикација из домена верског, научног, национално-културног и милосрдног,
 • организује помоћ старима, непокретнима, сиромашнима и страдалнима у виду лекова, хране, одеће и материјалних и духовних потреба, људском бригом и пажњом у хришћанском милосрђу, преко парохијалних храмова и добротворних установа,
 • непосредно помаже парохијском свештенству у пастирском раду на парохији,
 • помаже младима и православним верницима уопште у сучељаваљу са изазовима данашњице и секуларизма, настојећи да их надахне предањем и вером Свете Цркве,
 • повезује се са православнима широм света у сведочењу и потврђивању Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве православне.
 • сакупља, обрађује и шири информације о свему што је повезано са њеним циљевима, животом Цркве и света данас.

 

ЧЛАНСТВО И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЧЛАНСТВА:

члан 9

Учлањење у СОЗ Архиепископије је добровољно и остварује се кроз подручну парохијску заједницу младих, у складу са Статутом. Чланство у СОЗ Архиепископије подразумева да је лице крштено у Светој Цркви православној. Чланови СОЗ Архиепископије могу уживати следеће статусе у том својству: пуноправни, сараднички и помажући.

 

члан 10

Пуноправни члан може бити православни хришћанин старији од 17 и млађи од 30 година, који прихвата Статут н начела СОЗ Архиепископије и жели да активно ради на остваривању њених циљева. У оквиру организационе структуре СОЗ Архиепископије искључиво пуноправни чланови имају право да одлучују и буду бирани у органе. Изузеци су одређени чланом 13.

 

члан 11

Сарадници су чланови СОЗ Архиепископије који нису непосредно активни у спровођењу начела и циљева СОЗ Архиепископије и нису се непосредно изјаснили о прихватању Статута СОЗ Архиепископије, а старији су од 14 и млађи од 30 година. Сарадници могу учествовати у раду СОЗ Архиепископије, помагати у остваривању њених циљева и програма према могућностима и износити предлоге, али немају право одлучивања и избора у њене органе.

 

члан 12

Помажући чланови су лаици и клирици који према својим могућностима добровољно помажу СОЗ Архиепископије, а већ су угледни чланови Свете Цркве, старији од 30 година. Управни одбор СОЗ Архиепископије може организовати радно тело, при својим активностима, које ће сабирати помажуће чланове.

 

члан 13

Чланови органа СОЗ Архиепископије и њених подручних парохијских заједница могу бити само пуноправни чланови СОЗ Архиепископије. Изузетак су сви клирици који су у складу са овим Статутом изабрани у органе где је то предвиђено. На месту Председника Управног одбора СОЗ Архиепископије или председника Управног одбора подручне парохијске заједнице светосавске омладине могу бити само свештеници, изабрани у складу са овим Статутом.

 

члан 14

Чланство у СОЗ Архиепископије престаје: самоиницијативно; искључивањем; упокојењем, а пуноправно чланство се прекида са навршавањем тридесете године од рођења.

 

члан 15

Дисциплинску одговорност пуноправног члана СОЗ Архиепископије може покренути сваки члан СОЗ Архиепископије или члан јерархије надлежног парохијског храма или манастира, подношењем писмене пријаве са одговарајућом аргументацијом, пред Управу подручне заједнице младих. О таквом предмету Управа подручне заједнице обавезна је да расправља и донесе одлуку најкасније 10 дана по пријему, при чему је дужна да најкасније 5 дана по доношењу одлуке достави читав предмет Извршном одбору СОЗ Архиепископије. Сваки члан СОЗ Архиепископије слободан је да поднесе жалбу на одлуку која се њега тиче Управном одбору СОЗ Архиепископије најкасније 15 дана по пријему те одлуке. Одлука Управног одбора СОЗ Архиепископије је коначна.

 

члан 16

Сваки члан СОЗ Архиепископије слободан је да неправилности у спровођењу активности подручне заједнице младих, или непоштовање Статута или обавеза који из њега проистичу, од стране појединаца или органа подручне заједнице, пријави писмено Управном одбору СОЗ Архиепископије.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

члан 17

Организација СОЗ Архиепископије је јединствена на канонском подручју Архиепископије београдско-карловачке, и чине је епархијски органи и на парохијском нивоу установљене мање организационе целине – подручне заједнице младих: подручне заједнице младих при храмовима или манастирима; и заједнице ученика или студената који због школовања нису у својим епархијама, а које такође морају организационо и активношћу бити органски део храма или манастира Архиепископије београдско-карловачке.

 

члан 18

Епархијски органи су Саборна скупштина, Управни одбор и Извршни одбор. Ови органи у складу са Статутом руководе радом читаве СОЗ на подручној Архиепископији београдско-карловачкој, сагласно благослову надлежног Архијереја.

 

члан 19

Подручне заједнице православне омладине се оснивају од најмање три млада православна хришћанина, која испуњавају услове за пуноправно чланство, уз сагласност старешине надлежног храма или манастира, а на основу службеног одобрења које изда Управни одбор СОЗ Архиепископије.

 

члан 20

Органи подручне јединице су Скупштина и Управа. Док подручна јединица не премаши 10 пуноправних чланова слободна је да има само скупштину на челу са свештеником и једног одређеног секретара.

 

члан 21

Органи СОЗ Архиепископије, како епархијски, тако и подручни, обавезни су да размотре све писмено поднете иницијативе чланова и да одговоре најкасније 20 дана по пријему. Иницијативе за које подручни органи СОЗ нису надлежни морају најкасније за 10 дана доставити Управном одбору СОЗ Архиепископије на располагање по претходном поступку. Иницијативе које нису у надлежности СОЗ Архиепископије, Управни одбор СОЗ Архиепископије према процени може да достави надлежним органима подручне Архиепископије на располагање, или их одбије.

 

члан 22

Кворум при раду органа СОЗ Архиепископије на свим нивоима организације јесте половина чланова тих органа. Гласања органа СОЗ Архиепископије су тајна. У свим органима потребна је проста већина, а уколико је резултат нерешен, као одлука се узима глас председавајућег тог органа. Председник Управног одбора СОЗ Архиепископије може ставити вето на одлуку било ког органа унутар СОЗ Архиепископије уколико сматра да је то потребно. У том случају обавезан је да у року од пет дана обавести надлежног Архијереја о свему, како би он донео коначну одлуку по наведеном предмету.

 

члан 23

Састанци свих органа СОЗ Архиепископије су затворени за јавност (тј. за оне који нису чланови тих органа), осим уколико сами органи не одлуче да састанци буду у целини или делом отворени. Изузеци су и: слобода надлежног Архијереја или његовог представника да присуствује сваком састанку, било ког органа у СОЗ Архиепископије, чланова Управног одбора СОЗ Архиепископије да присуствују раду такође свих органа у СОЗ Архиепископије, и свештеника храма при коме је подручна заједница младих да присуствује раду њених органа. Сви чланови органа СОЗ Архиепископије и органа подручне заједнице обавезни су да имају најмање 60% присуства и рада у годишњим активностима СОЗ Архиепископије. У противном, Управа СОЗ Архиепископије и Управа подручне заједнице обавезни су да покрену иницијативу за њихово разрешење у складу са чл. 15 овог Статута.

 

УДРУЖИВАЊЕ СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

члан 24

СОЗ Архиепископије београдско-карловачке је јединствени члан Светосавске омладинске заједнице Српске православне цркве, сагласно оснивачком акту Светог архијерејског сабора СПЦ. У органима СОЗ СПЦ подручна СОЗ Архиепископије београдско-карловачке има потребан број својих представника, које на предлог Управног одбора одређује надлежни Архијереј.

 

члан 25

СОЗ Архиепископије се може удружити са православним организацијама изван оквира СПЦ, с тим што организациона целина и структура, име и симболи СОЗ Архиепископије, као и њена припадност целини помесне Српске цркве, морају бити очувани н не смеју се утопити у другу организацију, нити се слобода деловања и одговорности СОЗ Архиепископије тиме смеју ограничити. Одобрење за учлањивање доноси Саборна скупштина по предлогу Управног одбора СОЗ Архиепископије, а на благослов надлежног Архијереја и Светог архијерејског синода.

 

члан 26

СОЗ Архиепископије се не може удружити са инославним организацијама у земљи или иностранству. Сарадња са оваквим организацијама је могућа само по благослову надлежног Архијереја и Светог архијерејског синода, а у оквиру сведочења и мисије примерених канонима Свете Цркве.

 

члан 27

У пословима међуправославних односа и спољне мисије СОЗ Архиепископије представља Извршни секретар, на основу одлука Управног одбора СОЗ Архиепископије, као и непосредних консултација са Председником УО СОЗ Архиепископије. Извршног секретара могу мењати други чланови које на предлог Председника УО СОЗ Архиепископије одреди Управа СОЗ Архиепископије. У различитим програмима у којима, на плану међуправославне сарадње и спољне мисије, по одлуци Управног одбора, СОЗ Архиепископије учествује могу учествовати чланови СОЗ које Извршни секретар на основу консултација са Председником УО овласти, старајући се да СОЗ Архиепископије у квалитативном смислу буде најбоље заступљена. При томе је обавезан да води рачуна о равномерној заступљености подручних заједница светосавске омладине.

 

САБОРНА СКУПШТИНА СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

члан 28

Највиши орган СОЗ Архиепископије је Саборна скупштина, коју чине изабрани представници подручних заједница светосавске омладине, чији је мандат три године, са могућношћу највише једног поновног избора. Представника у Саборној скупштини има највише 51, у зависности од одлуке УО СОЗ Архиепископије.

 

члан 29

Представнике у Саборној скупштини бира Скупштина подручне заједнице светосавске омладине, према броју места који јој се одреди од стране УО СОЗ Архиепископије, а на основу заступљености броја пуноправних чланова подручне јединице у укупном броју пуноправних чланова СОЗ Архиепископије.

 

члан 30

Листе представника у Саборној скупштини, подручне јединице достављају Извршном одбору СОЗ Архиепископије најкасније десет дана пре првог заседања Саборне скупштине у том сазиву. Листе поред имена и године рођења морају да садрже и оверу потписом председника подручне заједнице (парохијског свештеника) и печатом надлежног храма.

 

члан 31

Представници у Саборној скупштини не могу бити лица против којих се води дисциплински поступак, а уколико се против већ изабраног представника покрене такав поступак, он ће бити замењен другим, по процедури избора. Представник у Саборној скупштини је опозван и у случају: престанка пуноправног чланства у СОЗ Архиепископије; опозивом од стране Скупштине подручне заједнице која га је изабрала; одлуком УО СОЗ Архиепископије у случају неактивности.

 

члан 32

Саборном скупштином председава Председник УО СОЗ Архиепископије уз помоћ Извршног секретара и једног од Скупштине изабраног записничара. Саборна скупштина ради по пословнику који сама доноси.

 

члан 33

Заседање Саборне скупштине сазива Управни одбор СОЗ Архиепископије и то: у редовном поступку једном годишње, а у ванредном по потреби, на захтев половине од броја подручних јединица или представника у Саборној скупштини, а аутоматски на захтев надлежног Архијереја или Председника УО СОЗ Архиепископије. Рок за сазивање ванредне Скупштине је најкасније 15 дана од дана приспећа писменог захтева или упутства. Уколико у наведеном року не буде сазвана Саборна скупштина од стране УО СОЗ Архиепископије, њу сазива Председник УО СОЗ Архиепископије самостално.

 

члан 34

Саборна скупштина врши следеће послове:

 • усваја Статут и врши његове измене и допуне у складу са благословом Светог архијерејског сабора или Синода или надлежног Архијереја
 • бира и разрешава чланове Управног одбора у складу са Статутом
 • одређује смернице и принципе рада СОЗ Архиепископије, њеног развоја и организације
 • усваја буџет СОЗ Архиепископије
 • оцењује рад СОЗ Архиепископије у целини, као и рад органа СОЗ Архиепископије и подручних јединица појединачно
 • одобрава удруживање СОЗ Архиепископије са сличним православним удружењима изван СПЦ
 • доноси одлуку о престанку рада СОЗ Архиепископије или спроводи исту одлуку Светог Архијерејског сабора или надлежног Архијереја када је потврди Свети архијерејски синод.

 

УПРАВНИ ОДБОР СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

члан 35

Управни одбор СОЗ Архиепископије је орган који управља и надзире рад СОЗ Архиепископије у целини. Саборна скупштина бира чланове Управног одбора СОЗ Архиепископије, осим Председника, кога непосредно поставља надлежни Архијереј и Извршног секретара кога само предлаже надлежном Архијереју за избор. Чланове које бира Саборна скупштина може да смени када се за тим укаже потреба, било појединачно, било све. Смену Председника и Извршног секретара слободна је да умоли од надлежног Архијереја.

 

члан 36

Управни одбор чине: Председник, Извршни секретар, Благајник, три члана из реда клирика подручне Архиепископије и пет пуноправних чланова СОЗ Архиепископије. При избору клирика предност имају млађи кандидати. Мандат чланова УО је три године, осим Председника, чији је мандат четири године. Чланови УО СОЗ Архиепископије могу добити посебне одговорности и задужења у раду Управе.

 

члан 37

Састанци Управног одбора се одржавају по потреби, а најмање једном у два месеца. Састанке сазива Председник УО. Председник УО има право вета на све одлуке УО и у том случају поступа по чл. 22 Статута.

 

члан 38

Управни одбор има следеће делатности:

 • управља и надзире рад СОЗ Архиепископије у целини, старајући се о поштовању канонског поретка Свете Цркве, Устава СПЦ и одлука њених органа, одлука надлежног Архијереја, Статута СОЗ Архиепископије и одлука њених органа у раду и организацији СОЗ Архиепископије, и врши улогу крајње инстанце у дисциплинском поступку
 • доноси конкретне одлуке о животу и програмском раду СОЗ Архиепископије у складу са начелима и смерницама Саборне скупштине
 • извештава о раду СОЗ Архиепископије надлежног Архијереја, Свети архијерејски сабор и Синод и Саборну скупштину СОЗ Архиепископије
 • стара се о спровођењу буџета СОЗ Архиепископије и предлаже нацрт буџета Скупштини
 • бира потребне чланове Извршног одбора (организаторе) и усмерава његов рад
 • врши улогу номинационе комисије приликом избора за нове органе СОЗ Архиепископије
 • врши друге послове из своје надлежности у складу са овим Статутом
 • формира радна тела, савете и комисије ради потребног спровођења својих одговорности.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

члан 39

Извршни одбор је извршни орган СОЗ Архиепископије. Састављен је од Председника УО, који сазива и председава седницама, Извршног секретара (који у одсуству Председника УО, а по његовом привременом или неограниченом допуштењу, сазива или председава седницама), Благајника и организатора. Организаторе бира Управни одбор на предлог Извршног секретара и може их сменити на сопствену иницијативу или на иницијативу предлагача. Мандати чланова Извршног одбора могу примати материјалну накнаду за свој рад.

 

члан 40

Извршни одбор обавља следеће делатности:

 • непосредно организује активност СОЗ Архиепископије спровођењем одлука Управног одбора
 • предлаже и иницира активности СОЗ Архиепископије
 • координира рад подручних парохијских заједница младих
 • стара се о спровођењу буџета, прибављањем средстава за рад
 • извештава Управни одбор и Саборну скупштину, као надлежног Архијереја и Свети Синод о раду на спровођењу планова и програма СОЗ Архиепископије
 • између састанака Управног одбора одржава односе са јавношћу и сарадницима СОЗ Архиепископије изван Архиепископије београдско-карловачке и СПЦ.

 

ПОСЕБНО ОДГОВОРНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

члан 41

Председник Управног одбора СОЗ Архиепископије је свештеник, кога поставља и смењује надлежни Архијереј. Председник руководи радом Управног одбора и Саборне скупштине СОЗ Архиепископије и духовни је старатељ испред надлежног Архијереја над радом СОЗ Архиепископије у целини. Председник заступа СОЗ Архиепископије пред јавношћу и у оквиру канонске структуре СПЦ. У свом раду и о раду СОЗ Архиепископије дужан је да непосредно консултује надлежног Архијереја, Свети Архијерејски Синод и Сабор. Има право вета на одлуке свих органа у оквиру СОЗ Архиепископије, при чему од дана стављања вета у року од пет дана има одговорност да прибави коначну одлуку од надлежног Архијереја. Председник може да суспендује Извршног секретара или било ког члана Управног или Извршног одбора, у случају да на било који начин крше Статут или принципе у њему прокламоване, при чему смену Извршог секретара треба да у року од десет дана потврди надлежни Архијереј, а чланова Управног и Извршног одбора органи који су их бирали у свом првом следећем заседању. Права и дужности Председника проистичу из одговорности коју за рад СОЗ Архиепископије у целини сноси пред надлежним Архијерејем и органима СПЦ.

 

члан 42

Извршни секретар је члан Управног одбора и непосредни руководилац у раду Извршног одбора. Као такав одговоран је и надлежан за рад Извршног одбора и спровођење активности СОЗ Архиепископије. Извршног секретара Саборна скупштина предлаже за избор надлежном Архијереју. По истом принципу он се и смењује уколико се укаже потреба. Извршни секретар предлаже Управном одбору организаторе, испред њега се стара о њиховом раду и испуњавању обавеза и одговорности и може затражити од Председника њихову суспензију у случају потребе. Задужен је за међуцрквене односе и спољну мисију у својству представника СОЗ Архиепископије и непосредног помоћника Председника УО, као и за одржавање односа са јавношћу у истом својству. У своме раду поред непосредних и редовних консултација са Председником УО између састанака Управног одбора одговоран је и да консултује надлежног Архијереја и Свети архијерејски синод (у складу са њиховим надлежностима). Обавезан је да подноси извештаје о текућем стању и раду СОЗ Архиепископије на сваком састанку УО, а опште извештаје Саборној скупштини.

 

члан 43

Благајник је члан Управног одбора СОЗ Архиепископије, а према природи обавеза и одговорности и члан Извршног одбора СОЗ Архиепископије. Благајника непосредно бира и смењује Саборна скупштина. Благајник се стара о финансијским средствима СОЗ Архиепископије, било у дневној благајни, било на жиро-рачуну. Он издаје средства према буџету, а у складу са одлукама Управног одбора и потребама Извршног одбора у раду СОЗ Архиепископије. Средства издаје на основу писменог одобрења, а према чл. 60 овог Статута. Редовно подноси текуће извештаје Управном одбору, а опште Саборној скупштини.

 

члан 44

Организатори су лица која су у оквиру спровођења рада и програма СОЗ Архиепископије задужена за одређене области и активности у оквиру делатности Извршног одбора СОЗ Архиепископије. Текуће обавезе и одговорности организатора одређује Извршни секретар. Непосредно су одговорни Извршном секретару СОЗ Архиепископије на чији их предлог УО поставља на дужност. У случају да не испуњавају своје обавезе или не спроводе одредбе Статута могу бити смењени од стране Управног одбора на предлог Председника или Извршног секретара, или привремено суспендовани одлуком Председника.

 

ПОДРУЧНЕ ПАРОХИЈСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОМЛАДИНЕ СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

 

члан 45

Подручна парохијска Светосавска омладинска заједница је саставни и нераскидиви део СОЗ Архиепископије, која окупља младе православне хришћане у складу са овим Статутом, а организована је у оквиру органске целине и духовног надзора одређеног парохијског храма или манастира подручне Архиеоископије београдско-карловачке са намером рада на циљевима СОЗ Архиепископије. Она се оснива у складу са чл. 19 овог Статута и може одредити сопствену славу и нарочите циљеве у духу општих циљева СОЗ Архиепископије. Ови елементи морају бити наведени у правилнику подручне заједнице, који мора бити у складу са овим Статутом. Такав правилник одобрава Управни одбор СОЗ Архиепископије. Органе подручне парохијске заједнице чине Скупштине чланова и Управни одбор.

 

члан 46

Скупштину подручне парохијске заједнице чине сви пуноправни чланови заједнице при надлежном храму или манастиру. Скупштина се одржава по потреби, а најмање једном годишње. Скупштину сазива Управни одбор подручне заједнице, а уколико се укаже потреба може је сазвати и Управни одбор СОЗ Архиепископије. Она је највшпи орган подручне парохијске заједнице. Скупштина усмерава рад према заједничким принципима које је својим смерницама и циљевима утврдила Саборна скупштина СОЗ Архиепископије и према одлукама Управног одбора СОЗ Архиепископије, и у духу тих одлука одређује посебне пројекте по особеностима подручне заједнице.

 

члан 47

Управни одбор подручне парохијске заједнице управља радом исте. Чине га председник, секретар, благајник и четири члана. Изузев председника, који је један од свештеника надлежног парохијског храма или манастира, остали чланови могу бити искључиво пуноправни чланови СОЗ Архиепископије. Председника одређује старешина храма или манастира, а секретара бира скупштина, а потврђује његов избор старешина. Пет чланова бира скушптина, и они између себе одређују благајника. Секретар подручне парохијске заједнице има задужења да организује рад заједнице и координира чланове у спровођењу активности. Такође је одговоран за координацију рада са Епархијским органима СОЗ Архиепископије, посебно са Извршним одбором СОЗ Архиепископије. Секретар може бити плаћен, а у том смислу његов статус се регулише у договору са старешином надлежног храма или манастира.

 

члан 48

Управни одбор подручне парохијске заједнице има следеће делатности:

 • организује, усмерава и прати рад подручне заједнице према одлукама Епархијских органа СОЗ Архиепископије
 • иницира и организује самосталне активности подручне јединице
 • предлаже Управном одбору СОЗ Архиепископије рад и развој СОЗ Архиепископије у целини,
 • извештава УО СОЗ Архиепископије о раду подручне заједнице
 • стара се о материјално-финансијском раду подручне заједннце
 • стара се о поштовању Статута СОЗ Архиепископије и одлука Епархијских органа у раду подручне јединице
 • води дисциплински поступак у првој инстанци
 • оверава избор представника подручне заједнице у Саборној скупштини и доставља га Извршном одбору СОЗ Архиепископије
 • врши друге обавезе и надлежности сходно својој одговорности пред скупштином подручне заједнице и Епархијским органима СОЗ Архиепископије.

 

члан 49

Управни одбор СОЗ Архиепископије може распустити Управни одбор подручне заједнице уколико овај нарушава одредбе Статута или на било који начин не испуњава своје одговорности. У том случају, Управни одбор СОЗ Архиепископије сазива скупштину подручне заједнице ради избора њене нове Управе, најкасније у року од двадесет дана од распуштања. Старешина надлежног храма или манастира може суспендовати рад Управног одбора подручне парохијске заједнице, док у року од десет дана не потврди његову одлуку надлежни Архијереј или УО СОЗ Архиепископије.

 

члан 50

Подручна парохијска заједница се може представљати у јавности. То чини председник њеног Управног одбора, или секретар по његовом овлашћењу.

 

члан 51

Подручна парохијска заједница се не може представљати у иностранству или изван СПЦ појединачно и изван целине СОЗ Архиепископије. Свако представљање у том смислу искључиво је у оквиру одлука Управног одбора СОЗ Архиепископије и не може се остварити без координације са Извршним одбором СОЗ Архиепископије.

 

ФИНАНСИЈСКО И МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

 

члан 52

Финансијско пословање СОЗ Архиепископије подлеже законским одредбама и контроли надлежних црквених органа. За финансијско пословање је одговоран Благајник Управног одбора СОЗ Архиепископије, а за подручну парохијску заједницу њен благајник.

 

члан 53

Извори финансирања СОЗ Архиепископије су:

 • чланарина (када је одреди Управни одбор СОЗ Архиепископије)
 • добровољни прилози физичких и правних лица
 • издавачка делатност, превасходно публикација верског, научног и национално-културног карактера и садржаја
 • извори из окриља СПЦ
 • добротворни и други фондови
 • остали извори финансирања у складу са законским прописима.

 

члан 54

Уколико Управни одбор СОЗ Архиепископије одреди чланарину она се прикупља преко Управе подручне парохијске заједнице, при чему се трећина уплаћује на жиро рачун СОЗ Архиепископије на раполагање Управном одбору СОЗ Архиепископије, а две трећнне остају на располагању подручној парохијској заједници. Средства од чланарине могу се употребљавати искључиво за програме.

 

члан 55

СОЗ Архиепископије има свој жиро рачун. Средства која парохијска подручна јединица добија као прилог од правних лица морају се уплаћивати на жиро рачун СОЗ Архиепископије, уз назнаку намене.

 

члан 56

Материјална средства за финансирање СОЗ Архиепископије, њене администације и програма, утврђује се буџетом за једну календарску годину и у складу са тим их обезбеђује Извршни одбор СОЗ Архиепископије. Сви органи и чланови СОЗ Архиепископије обавезни су да према својим могућностима помогну прикупљање средстава за рад СОЗ Архиепископије. Средства се користе по плану из буџета или ванредним одлукама Управног одбора СОЗ Архиепископије, у оквиру редовног спровођења активности Извршног одбора СОЗ Архиепископије. Извештаји о приходима и расходима подносе се Саборној скушптини. Буџет подручне заједнице одређује њена скупштина, а средства за остваривање буџета прибавља Управа подручне заједнице, извештавајући скупштину о томе.

 

члан 57

СОЗ Архиепископије може поседовати покретну и непокретну имовину. Свом непокретном имовином располаже Управни одбор СОЗ Архиепископије.

 

члан 58

У складу са циљевима СОЗ Архиепископије, имовина која је добијена од дародаваца мора се користити строго наменски, уколико је такав договор са дародавцем склопљен.

 

члан 59

Дародавци не могу условљавати рад СОЗ Архиепископије, нити њеног дела, али се њихови добронамерни предлози могу усвајати.

 

члан 60

Издвајање финансијских средстава СОЗ Архиепископије са њеног жиро рачуна одобрава се на основу захтева које је прихватио Управни одбор СОЗ Архиепископије, што се у писменом налогу благајне потврђује потписима председника УО СОЗ Архиепископије и Извршног секретара.

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА:

члан 61

Општу измену, допуну или промену статута спроводи Свети Архијерејски Сабор или Синод, а измене у Статуту СОЗ Архиепископије спроводи надлежни Архијереј на предлог Саборне скупштине.

 

члан 62

Иницијатива за измену или допуну статута, као и за доношење новог могу поднети органи СОЗ Архиепископије или најмање десет представника у Саборној скупштини СОЗ Архиепископије или најмање две подручне заједнице СОЗ Архиепископије.

 

члан 63

Управни одбор СОЗ Архиепископије је дужан да иницијативу из чл. 62 размотри на својој првој седници и поднесе надлежном црквеном органу. Уколико се измене, допуне или промене статута СОЗ Архиепископије врше према упутству Светог Архијерејског Сабора или Синода или надлежног Архијереја, Управни одбор мора да размотри одлуку најкасније двадесет дана од њеног пријема и да сазове Саборну скушптину ради спровођења истог најкасније за нових двадесет дана.

 

ПРЕСТАНАК РАДА СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ ИЛИ ПОДРУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СОЗ АРХИЕПИСКОПИЈЕ:

члан 64

СОЗ Архиепископије престаје са радом одлуком Саборне скупштине коју потврђује надлежни Архијереј или одлуком надлежног Архијереја коју потврђује Свети Архијерејски Синод. У сваком другом случају Саборна скупштина се сазива у року од двадесет дана да би констатовала распуштање СОЗ Архиепископије.

 

члан 65

Подручне парохијске заједнице СОЗ Архиепископије, престају са радом одлуком њихове скупштине коју потврђује Управни одбор СОЗ Архиепископије, одлуком Саборне скупштине коју потврђује надлежни Архијереј и одлуком самог надлежног Архијереја.

 

члан 66

У случају престанка рада СОЗ Архиепископије, сва његова имовина припада Архиепископији београдско-карловачкој. Покретна имовина припада епархијској благајни, а непокретна се ставља на располагање ЕУО Архиепископије београдско-карловачке.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

члан 67

Статут СОЗ Архиепископије ступа на снагу када га усвоји Саборна скупштина, а одобри надлежни Архијереј. Уколико се спроводи измена или допуна статута он у новом облику ступа на снагу по истој процедури. Аутентично тумачење Статута даје Саборна скупштина.

 

члан 68

Органи СОЗ Архиепископије конституисаће се најкасније двадесет дана од дана потврде статута. Новоизабрани органи СОЗ Архиепископије конституисаће се најкасније десет дана од дана збора.

 

члан 69

Све одлуке у вези конституисања и рада СОЗ Архиепископије које донесу органи СОЗ Архиепископије, које захтевају својом природом одобрење Светог Архијерејског Сабора или Синода или надлежног Архијереја, морају се доставити надлежном органу СПЦ најкасније пет дана од њиховог усвајања у органима СОЗ Архиепископије. За овакав поступак одговоран је Председник УО СОЗ Архиепископије. Одлуке су пуноважне са даном када их надлежни орган СПЦ потврди.

 

КРАЈ И БОГУ СЛАВА. АМИН!